Hoffmann Wytwórnia Aromatów Spożywczych

Oferujemy Państwu dodatki do pasz i premiksy paszowe pełniące funkcję substancji aromatyzujących.  Produkty te są przeznaczone do stosowania w paszach, w celu poprawienia ich atrakcyjności i wykorzystania w chowie zwierząt.

Odrębną grupą należącą do premiksów i dodatków są wyroby przeznaczone do zanęt wędkarskich, które zgodnie z nomenklaturą unijną są zaliczane do pasz. Substancje aromatyzujące do zanęt opracowaliśmy na podstawie rad producentów z tej branży zarówno polskich i zagranicznych.

Oferujemy te wyroby w postaci płynnej i proszkowej. Forma sypka powstaje przez nanoszenie metodą natryskową skoncentrowanych substancji aromatycznych na specjalnie do tego przeznaczoną krzemionkę.

Posiadamy zezwolenie Powiatowego Inspektora Weterynarii na produkcję tego typu wyrobów oraz obowiązujący w Unii Europejskiej weterynaryjny numer identyfikacyjny. Działalność ta podlega stałemu nadzorowi służb weterynaryjnych.

Dodatki i premiksy paszowe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  • rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz
  • rozporządzenia (WE) NR 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt